Algemene voorwaarden John Backers Hengelsport

ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. DEFINITIES.

John Backers Hengelsport, gevestigd aan de Akerstraat Noord 152, 6431HR Hoensbroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Maastricht. Ontvangstbevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. Product: het product of de producten die door het sluiten van de overeenkomst tussen John Backers Hengelsport en U door of via John Backers Hengelsport binnen een overeengekomen termijn aan U geleverd worden, waardoor U de vermelde prijs dient te betalen. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van John Backers Hengelsport. U, klant: hij/zij, die een product bij John Backers Hengelsport besteld door het invullen van het bestelformulier op onderstaand omschreven wijze.

 2. TOEPASSELIJKHEID.

2.0 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten voortkomend uit de website van John Backers Hengelsport en waarbij John Backers Hengelsport partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing.  Hierbij worden uitdrukkelijk enig andere voorwaarden uitgesloten.
2.1 Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen U en John Backers Hengelsport middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert U zonder enig voorbehoud deze voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring van John Backers Hengelsport, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van John Backers Hengelsport worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door John Backers Hengelport ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 John Backers Hengelport heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN-OVEREENKOMSTEN.

3.1 Aan foutief geprijsde producten kunnen geen rechten worden ontleend. Aan afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend, deze worden uitsluitend ter illustratie getoond.
3.2 Alle aanbiedingen gedaan op de internet website van John Backers Hengelport zijn vrijblijvend, totdat U het de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Op dat moment is er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen, met een leveringsverplichting van de bestelde producten door John Backers Hengelsport en een betalingsverplichting door U als klant. Indien John Backers Hengelsport de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijke voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal zij U hiervan onmiddellijk schriftelijk ( via brief of e-mail ) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk ( via brief of e-mail ) aan John Backers Hengelsport te melden.
3.3 De ontvangstbevestiging en de daaruit voorvloeiende overeenkomst tussen John Backers Hengelsport en U komt tot stand op het moment nadat U een bestelling heeft geplaatst op de internet website van John Backers Hengelport middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier. Wanneer de bestelling is geplaatst ontvangt U automatisch de opdrachtbevestiging. John Backers Hengelsport zal Uw bestelling weigeren als daar redenen voor zijn. In dat geval zal de overeenkomst niet worden nagekomen.
3.4 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

(a) een omschrijving van het product dat door U is gekocht en het aantal door u gekochte producten; (b) de prijs het product (c) uw naam, woonadres, adres waar het ( de ) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres   ( indien anders dan Uw woonadres en / of afleveradres), Uw e-mailadres  en uw telefoonnummer. (d) het bestelnummer van de overeenkomst:

3.5 De overeenkomst bevat alle tussen U en John Backers Hengelsport gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en / of afspraken tussen U en John Backers Hengelsport.
3.6 De administratie van John Backers hengelsport geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door U aan John Backers Hengelsport verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door John Backers Hengelsport verrichte leveringen. John Backers Hengelsport erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent U dit eveneens.
3.7 Speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour / afbesteld worden. ( zie ook onze levering info)

4. TRANSPORT EN KOSTEN.
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten, en het transport zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW).
4.2 De kosten voor het transport van de producten in Nederland bedragen € 6,95 voor een pakket met een maximum gewicht van 30 kilogram, ongeacht het aantal door U bestelde producten.   
4.3 De kosten voor het transport van de producten naar België en Duitsland bedragen € 16,95.
4.4 Het risico tijdens het transport van het door U bestelde product is voor John Backers Hengelsport. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op U over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door John Backers Hengelsport kunnen worden uitgesloten.
4.5 Bij onbestelbare of geweigerde zendingen, factureren wij U wel de transportkosten plus administratiekosten.

5. LEVERTIJD.
5.1 De levertijd voor de meeste reguliere producten bedraagt 2 tot 7 werkdagen na ontvangstbetaling. De door John Backers Hengelsport opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door John Backers hengelsport overschreden wordt, zal John Backers Hengelsport u hiervan onmiddellijk schriftelijk ( via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval hebt U de bevoegdheid om de overeenkomst met John Backers Hengelsport te ontbinden, door dit schriftelijk ( via brief of e-mail ) aan John Backers Hengelsport te melden.
5.3 De betalingen die U hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door U wordt ontbonden, zal door John Backers Hengelsport binnen 14 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde schriftelijke melding heeft ontvangen, aan U terugbetalen.

6. AFKOELINGSPERIODE.
6.1 Nadat U het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft U de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met John Backers Hengelsport te ontbinden. Dit kan zonder opgave van reden.
6.2 Indien U de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient U dit schriftelijk ( via brief of e-mail ) aan John Backers Hengelsport te melden. U dient het ongeschonden / ongebruikte product onmiddellijk in de originele ongeopende verpakking te retourneren aan John Backers hengelsport. U draagt zelf de kosten en het risico voor de retourzending.
6.3 De betalingen die heeft verricht op het moment dat de overeenkomst met John Backers Hengelsport ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal John Backers Hengelsport binnen 14 dagen nadat John Backers Hengelsport het door U geretourneerde product heeft ontvangen, aan U terugbetalen.
6.4 John Backers Hengelsport behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een deel te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door Uw schuld ( anders dan die van John Backers Hengelsport of de leverancier van het product ) is beschadigd.
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van John Backers Hengelsport schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van U te wijten is of anderzins voor Uw risico komt, zal John Backers Hengelsport U hiervan schriftelijk ( via brief of e-mail in kennis stellen. John Backers Hengelsport heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan U terug te betalen bedrag in te houden.

7. NIET GOED, GELD TERUG.
7.1 Indien binnen 30 dagen nadat U het product hebt ontvangen het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft U de volgende mogelijkheid: U kunt John Backers Hengelsport schriftelijk ( via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.
7.2 Indien U John Backers Hengelsport vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, dient U het product aan John Backers Hengelsport terug te sturen. John Backers Hengelsport zal het product dan, ( doen ) herstellen of vervangen en aan U terugsturen.De kosten voor het vervangen en/of herstellen van het product komen voor rekening van John Backers Hengelsport, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van ( een deel van )  het product aan U te wijten is of anderszins voor Uw rekening en risico is. John Backers hengelsport zal het product dan in dezelfde toestand aan U terugzenden, als die waarin zij het product van U ontvangen heeft.

8. GARANTIES.
8.1 Op de door John Backers Hengelsport geleverde producten wordt ( fabriek ) garantie gegeven. Dit is dezelfde garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt gegeven. Deze garantie tast Uw rechten die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst niet aan.

9. KLACHTEN.
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht zullen door John Backers Hengelsport serieus in behandeling genomen worden.
9.2 U dient een klacht schriftelijk ( via brief of e-mail ) kenbaar te maken bij John Backers Hengelsport ( gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).
9.3 John Backers Hengelsport zal alles in het werk stellen om de klacht binnen 10 werkdagen op te lossen. John Backers Hengelsport zal U hierover schriftelijk ( via brief of e-mail ) berichten.

10. PRIVACY.
10.1 John Backers Hengelsport zal Uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
10.2 Het doel van deze verwerking van Uw persoonsgegevens is het door John Backers Hengelsport kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met U is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan U gerichte aanbiedingen.
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die U invult in het bestelformulier wanneer U een product besteld of heeft besteld.
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met John Backers Hengelsport waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, verleent U uitdrukkelijke toestemming aan John Backers Hengelsport voor het doen van aan U persoonlijk gerichte aanbiedingen.
10.5 Indien U geen prijs stelt op het door of namens John Backers Hengelsport doen van aan U persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt U dit schriftelijk ( via brief of e-mail) aan John Backers Hengelsport laten weten.

11. KLANTENSERVICE VAN JOHN BACKERS HENGELSPORT.

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:   

John Backers Hengelsport                                                                                                                                           

Akerstraat Noord 152                                                                                                                

6431HR Hoensbroek                                                                                                                                                                                                                                     

045-5225999                                                                                                                                                                                                                                               

info@johnbackershengelsport.nl

LEVERINGSVOORWAARDEN.

Levertijd John Backers Hengelsport.

Zodra Uw bestelling en betaling ontvangen zijn wordt Uw bestelling gereed gemaakt en verstuurd. U ontvangt van ons een bericht via de mail dat we het pakket verstuurd hebben. Afhankelijk van de bestelde artikelen en de manier waarop U hebt betaald is de gangbare levertijd 2 tot 7werkdagen.  Voor buitenlandse zendingen kunnen deze levertijden iets langer zijn.
John Backers Hengelsport maakt voor zijn leveringen niet alleen gebruik van eigen voorraad maar kan ook uit voorraden van de groothandel putten. Het kan gebeuren dat bepaalde artikelen tijdig niet op voorraad zijn, zowel bij John Backers Hengelsport, als bij de groothandels.
Als de nalevering van deze artikelen langer duurt dan de gangbare levertijden, of niet meer leverbaar zijn, zal er contact met U worden opgenomen. ( graag ontvangen we bij Uw bestelling daarom een telefoonnummer waar U overdag bereikbaar bent).

Wat te doen bij annuleren of retourneren:

Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, is kostenloos.  Annuleert U de bestelling, nadat deze reeds aan U verzonden is, dan dient U het pakket bij bezorging te weigeren. De aankoopsom zullen wij na goede ontvangst van de retourzending aan U terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht. Dit geldt alleen als U de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger.

Retourneren/ afkoelperiode:

Als consument heeft recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het geleverde product te retourneren, ingaande op de dag van verzending. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor U geassembleerde producten, speciaal voor U bestelde producten en producten die aan bederf onderhevig zijn. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden ( zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden). Wilt U de hele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen goederen dient U terug te sturen naar:

John Backers Hengelsport 
Akerstraat Noord 152 
6431HR Hoensbroek                                                                                                                                                                                                                                                          

John Backers Hengelsport zal de gehele aankoopsom aan U terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor Uw rekening. Ook bij het retourneren van een deel van de bestelling zijn de transportkosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door U geretourneerde deel van de bestelling zal aan U worden teruggestort. De verzendkosten worden niet geretourneerd.

Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan John Backers Hengelsport kenbaar worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij de volledige naam en bestelnummer te vermelden. Voor het terug betalen hebben wij tevens Uw bankrekeningnummer nodig. Buitenlandse klanten dienen tevens het IBAN en BIC/SWIFT nummer van hun eigen bank te vermelden. Let op: het rekeningnummer dat U opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan John Backers Hengelsport heeft gedaan. Deze terugbetaling wordt binnen maximaal 14 dagen aan U terug betaald.

Levering John Backers Hengelsport.

  • Leveringen zullen worden gedaan door DPD pakketdienst of TNT post.
  • Voor Nederland: Voor alle bestellingen vragen wij € 6,75 verzendkosten.
  • Voor Belgie en Duitsland: Verzendkosten naar Belgie en Duitsland € 16,95.